توجه:  به دلیل نوسانات قیمت سنگ جهت خرید و ارائه نازلترین قیمت کالای درخواستی با ما تماس بگیرید .

دهبید زارع(120*120) 
  قیمت سنگ درجه یک   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   000,000 420,000
دهبید زارع(100*100) 
  قیمت سنگ درجه یک   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   تماس بگیرید   360,000
دهبید زارع(80*80) 
  قیمت سنگ درجه یک   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
155,000   220,000   285,000
دهبید زارع(60*60) 
  قیمت سنگ درجه یک   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  110,000   145,000   180,000
دهبید زارع(50*50) 
  قیمت سنگ درجه یک   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  85,000   120,000   135,000
دهبید زارع(40*40) 
  قیمت سنگ درجه یک   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   90,000   100,000
دهبید زارع(30*30) 
  قیمت سنگ درجه یک   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   55,000   تماس بگیرید
دهبید زارع(پله 35یا40) 
  قیمت سنگ درجه یک   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   تماس بگیرید   320,000
دهبید آرین(100*100) 
  قیمت سنگ درجه یک   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   280,000   تماس بگیرید
دهبید آرین(80*80) 
  قیمت سنگ درجه یک   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
 160,000   220,000   250,000
دهبید آرین(70*70) 
  قیمت سنگ درجه یک   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   000,000   تماس بگیرید
دهبید آرین(60*60) 
  قیمت سنگ درجه یک   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   140,000   150,000
دهبید شایان(80*80) 
  قیمت سنگ درجه یک   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   250,000   تماس بگیرید
دهبید شایان(60*60) 
  قیمت سنگ درجه یک   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  100,000   200,000   تماس بگیرید
دهبید شایان(40*40) 
  قیمت سنگ درجه یک   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   000,000   تماس بگیرید
دهبید حسن آباد(60*60) 
  قیمت سنگ درجه یک   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   135,000   تماس بگیرید
 بیرجند (متر مربع)
  قیمت سنگ درجه یک   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   تماس بگیرید   تماس بگیرید
 خوی (60*60)
   قیمت سنگ درجه یک    قیمت سنگ ممتاز    قیمت سنگ سوپر ممتاز
   000,000    000,000    تماس بگیرید
 فراز (60*60)
    قیمت سنگ درجه یک     قیمت سنگ ممتاز     قیمت سنگ سوپر ممتاز
    تماس بگیرید     000,000     تماس بگیرید
 صلصالی(متر مربع)
     قیمت سنگ درجه یک      قیمت سنگ ممتاز      قیمت سنگ سوپر ممتاز
     تماس بگیرید      تماس بگیرید      تماس بگیرید
 آباده (50*50)
      قیمت سنگ درجه یک       قیمت سنگ ممتاز       قیمت سنگ سوپر ممتاز
      تماس بگیرید       000,000       تماس بگیرید
 هرسین (60*60)
       قیمت سنگ درجه یک        قیمت سنگ ممتاز        قیمت سنگ سوپر ممتاز
       تماس بگیرید        000,000        تماس بگیرید
                                                                                     اسلب – انواع مرمریت
         قیمت سنگ درجه یک                  قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
                       تماس بگیرید                          تماس بگیرید                         تماس بگیرید