توجه:  به دلیل نوسانات قیمت سنگ جهت خرید و ارائه نازلترین قیمت کالای درخواستی با ما تماس بگیرید .

 

 

 

 

دهبید زارع(120*120) 
  قیمت سنگ معمولی   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   280,000   تماس بگیرید

 

 

دهبید زارع(100*100) 
  قیمت سنگ معمولی   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   تماس بگیرید   350,000

 

 

دهبید زارع(80*80) 
  قیمت سنگ معمولی   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   190,000   220,000

 

 

 

دهبید زارع(60*60) 
  قیمت سنگ معمولی   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  90,000   145,000   160,000

 

 

دهبید زارع(50*50) 
  قیمت سنگ معمولی   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  70,000   95,000   110,000

 

 

 

دهبید زارع(40*40) 
  قیمت سنگ معمولی   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   80,000   90,000

 

 

 

دهبید زارع(30*30) 
  قیمت سنگ معمولی   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   45,000   تماس بگیرید

 

 

دهبید زارع(پله 35یا40) 
  قیمت سنگ معمولی   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   تماس بگیرید   250,000

 

 

دهبید آرین(100*100) 
  قیمت سنگ معمولی   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   200,000   تماس بگیرید

 

 

دهبید آرین(80*80) 
  قیمت سنگ معمولی   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
 135,000   180,000   200,000

 

 

 

دهبید آرین(70*70) 
  قیمت سنگ معمولی   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   135,000   تماس بگیرید

 

 

دهبید آرین(60*60) 
  قیمت سنگ معمولی   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   90,000   110,000

 

 

دهبید شایان(80*80) 
  قیمت سنگ معمولی   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   170,000   تماس بگیرید

 

 

دهبید شایان(60*60) 
  قیمت سنگ معمولی   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  85,000   150,000   تماس بگیرید

 

 

 

دهبید شایان(40*40) 
  قیمت سنگ معمولی   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   80,000   تماس بگیرید

 

 

دهبید حسن آباد(60*60) 
  قیمت سنگ معمولی   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   110,000   تماس بگیرید

 

 

 بیرجند (متر مربع)
  قیمت سنگ معمولی   قیمت سنگ ممتاز   قیمت سنگ سوپر ممتاز
  تماس بگیرید   تماس بگیرید   تماس بگیرید

 

 

 خوی (60*60)
   قیمت سنگ معمولی    قیمت سنگ ممتاز    قیمت سنگ سوپر ممتاز
   90,000    110,000    تماس بگیرید

 

 

 

 فراز (60*60)
    قیمت سنگ معمولی     قیمت سنگ ممتاز     قیمت سنگ سوپر ممتاز
    تماس بگیرید     65,000     تماس بگیرید

 

 

 

 صلصالی(متر مربع)
     قیمت سنگ معمولی      قیمت سنگ ممتاز      قیمت سنگ سوپر ممتاز
     تماس بگیرید      تماس بگیرید      تماس بگیرید

 

 

 

 آباده (50*50)
      قیمت سنگ معمولی       قیمت سنگ ممتاز       قیمت سنگ سوپر ممتاز
      تماس بگیرید       45,000       تماس بگیرید

 

 

 

 

 هرسین (60*60)
       قیمت سنگ معمولی        قیمت سنگ ممتاز        قیمت سنگ سوپر ممتاز
       تماس بگیرید        75,000        تماس بگیرید